Teminat hakkında bilgi

(Guarantee) Güvence. Garanti. Bir ticarî ilişkide borç için, alacaklıya, borcun ödenmemesi durumunda paraya çevrilerek borca mahsup edilmek üzere verilen karşılık. Para cinsinden verilen teminata nakdî teminat; mal veya eşya cin­sinden verilen teminata aynî teminat; borca karşılık gayri­menkulun teminat gösterilmesine İpotek; resmi veya Özel ku-ruiuşlara verilen ve gerektiğinde herhangi bir şarta bağlı ol­maksızın, tutarı verilen banka tarafından anında nakte çevrile-bilme garantisi taşıyan mektuplara teminat mektubu; firma-lann kullandıkları krediye karşılık bankalarda açtıkları hesap­larda bulundurdukları müşteri çek veya senetlerine de denir.

Teminat hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org