Değer Teorileri hakkında bilgi

(Value Theorıes) Mal ve hizmetlerin de­ğişim değerleri veya fiyatlarının niteliği İle değeri neyin be­lirlediği, değer ölçütünün ne olabileceği konularında geliştiri­len kuramlar. Belli başlı değer teorileri şunlardır: 1. Emek-Değer teorisi: Değerin kaynağı yahut belirleyicisinin emek ol­duğunu, bîr nesnenin değerinin, üretiminde harcanan emek miktarına göre belirlenebileceğini, zira kullanım değeri bir yana bırakılırsa geriye malların bir tek emek ürünü olmaları özelliğinin kalacağını, dolayısıyla farklı malların karşılaştırıl­ması ve mübadele sürecinin açıklanabilmesine imkân vere­cek değişmez değer ölçüsünün emek olduğunu ileri süren kuram. 2. Marjinal Değer Teorisi: Bir şeyin değerinin mar­jinal faydasına göre belirleneceğini, değerin ölçüsünün son birimden elde edilen fayda anlamına gelen marjinal fayda ol­duğunu ileri savunan kuram. 3. Maliyet-Değer Teorisi: Bir nesnenin değerini ancak o nesnenin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin maliyetlerinin belirleyebileceğini savunan kuram.

Değer Teorileri hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org